Przetarg

Wykonanie dokumentacji technicznej na remont elewacji frontowej, elewacji podwórzowej wraz z dociepleniem, remont wszystkich balkonów, remont klatki schodowej, remont dachu, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych, wykonanie inwentaryzacj
Rodzaj zamówienia Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji technicznej na remont elewacji frontowej, elewacji podwórzowej wraz z dociepleniem, remont wszystkich balkonów, remont klatki schodowej, remont dachu, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych, wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyszyńskiego 105 we Wrocławiu .

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, SIWZ, opisu technicznego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień, pozwoleń, wytycznych.

  1. Wykonanie dokumentacji technicznej

Sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień, pozwoleń, wytycznych, pozwolenia na budowę  na remont elewacji frontowej, elewacji podwórzowej wraz z jej dociepleniem, remont wszystkich balkonów oraz remont dachu z instalacją odgromową, wykonaniem izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych.

Dokumentacja techniczna powinna zawierać inwentaryzację, projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWIOR, kosztorys inwestorski, przedmiar, projekt organizacji ruchu, informacji BIOZ.

Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz rozporządzeniem                      w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Przedmiar zawierający opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających    z dokumentacji projektowej i sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kosztorys inwestorski opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac oraz warunków ich wykonania, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

 

Remont elewacji frontowej:

- odczyszczenie chemiczne lub piaskowanie cegły na całej elewacji, w strefie cokołowej wymianę w 100% spoin, impregnację cegieł

- uzupełnienie brakujących cegieł w murze

- skucie luźnych tynków i wykonanie nowych wraz z ich malowaniem

- piaskowanie podciągów, belek stalowych i ich zabezpieczenie antykorozyjne

- uzupełnienie/odtworzenie gzymsów

- uzupełnienie/wymiana parapetów okiennych zewnętrznych

- wymiana obróbek blacharski na obróbki z tytan-cynku

- remont przejazdu pod budynkiem z wymianą skorodowanych kątowników

- wymianę skrzynki gazowej

- wymiana okien piwnicznych

- likwidacja przewodów antenowych z elewacji. Wykonanie anteny zbiorczej dla lokali

 

Remont elewacji podwórzowej:

- skucie wszystkich tynków

- ocieplenie elewacji zgodnie z wytycznymi MKZ

- uzupełnienie/odtworzenie gzymsów

- wymiana parapetów okiennych zewnętrznych na klinkierowe

- wykonanie oświetlenia nad wejściem do budynku

- wymiana/renowacja drzwi wejściowych do budynku, zgodnie z wytycznymi MKZ

- uzupełnienie brakujących cegieł w murze

- jeśli wymagane skucie węgarków okiennych w celu ich ocieplenia

- wymiana okien piwnicznych

- wyrównanie terenu w strefie cokołowej i wykonanie opaski np. betonowej

- wymiana okien na klatce schodowej, pakiet trzy-szybowy, nawietrzaki w każdym oknie

- Po uzyskaniu zgody MKZ wykonanie daszku nad drzwiami wejściowymi

 

Remont balkonów:

- skucie okładzin, cokołów, jastrychów, warstw spadkowych z usunięciem warstw izolacyjnych na balkonach

- usunięcie obróbek blacharskich

- skucie tynków ze spodniej warstwy balkonu i wykonanie nowego wraz z malowaniem

- wymiana balustrad na nowe ocynkowane i malowane proszkowo

- remont konstrukcji balkonów

- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan cynk i izolacji balkonów                                           z wykonaniem warstwy okładzinowej (izolacja balkonów od podwórza z dwóch warstw papy)

 

Remont dachu:

- wymianę poszycia dachu wraz z wymianą kontrłatami  i łat, montaż membrany, równanie połaci dachu

- wymianę stopni, ław kominiarskich

- wymianę obróbek blacharskich, blacha tytan-cynk

- przemurowanie kominów, wykonanie czap kominowych, otynkowanie i malowanie kominów

- wymianę rynien i rur spustowych, blacha tytan-cynk

- wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji dachu

- wykonanie instalacji odgromowej

 

Wykonanie izolacji pionowej:

- Wykopy do poziomu fundamentów

- Usunięcie starej izolacji, skucie tynków wraz z wykonaniem nowych tynków

- wykonanie izolacji metodą np. KMB, materiał dwuskładnikowy

- ocieplenie ścian piwnic

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji technicznej na remont elewacji frontowej, elewacji podwórzowej wraz z dociepleniem, remont wszystkich balkonów, remont klatki schodowej, remont dachu, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych, wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyszyńskiego 105 we Wrocławiu .

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, SIWZ, opisu technicznego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień, pozwoleń, wytycznych.

  1. Wykonanie dokumentacji technicznej

Sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień, pozwoleń, wytycznych, pozwolenia na budowę  na remont elewacji frontowej, elewacji podwórzowej wraz z jej dociepleniem, remont wszystkich balkonów oraz remont dachu z instalacją odgromową, wykonaniem izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych.

Dokumentacja techniczna powinna zawierać inwentaryzację, projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWIOR, kosztorys inwestorski, przedmiar, projekt organizacji ruchu, informacji BIOZ.

Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz rozporządzeniem                      w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Przedmiar zawierający opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających                      z dokumentacji projektowej i sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kosztorys inwestorski opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac oraz warunków ich wykonania, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

 

Remont elewacji frontowej:

- odczyszczenie chemiczne lub piaskowanie cegły na całej elewacji, w strefie cokołowej wymianę w 100% spoin, impregnację cegieł

- uzupełnienie brakujących cegieł w murze

- skucie luźnych tynków i wykonanie nowych wraz z ich malowaniem

- piaskowanie podciągów, belek stalowych i ich zabezpieczenie antykorozyjne

- uzupełnienie/odtworzenie gzymsów

- uzupełnienie/wymiana parapetów okiennych zewnętrznych

- wymiana obróbek blacharski na obróbki z tytan-cynku

- remont przejazdu pod budynkiem z wymianą skorodowanych kątowników

- wymianę skrzynki gazowej

- wymiana okien piwnicznych

- likwidacja przewodów antenowych z elewacji. Wykonanie anteny zbiorczej dla lokali

 

Remont elewacji podwórzowej:

- skucie wszystkich tynków

- ocieplenie elewacji zgodnie z wytycznymi MKZ

- uzupełnienie/odtworzenie gzymsów

- wymiana parapetów okiennych zewnętrznych na klinkierowe

- wykonanie oświetlenia nad wejściem do budynku

- wymiana/renowacja drzwi wejściowych do budynku, zgodnie z wytycznymi MKZ

- uzupełnienie brakujących cegieł w murze

- jeśli wymagane skucie węgarków okiennych w celu ich ocieplenia

- wymiana okien piwnicznych

- wyrównanie terenu w strefie cokołowej i wykonanie opaski np. betonowej

- wymiana okien na klatce schodowej, pakiet trzy-szybowy, nawietrzaki w każdym oknie

- Po uzyskaniu zgody MKZ wykonanie daszku nad drzwiami wejściowymi

 

Remont balkonów:

- skucie okładzin, cokołów, jastrychów, warstw spadkowych z usunięciem warstw izolacyjnych na balkonach

- usunięcie obróbek blacharskich

- skucie tynków ze spodniej warstwy balkonu i wykonanie nowego wraz z malowaniem

- wymiana balustrad na nowe ocynkowane i malowane proszkowo

- remont konstrukcji balkonów

- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan cynk i izolacji balkonów                                           z wykonaniem warstwy okładzinowej (izolacja balkonów od podwórza z dwóch warstw papy)

 

Remont dachu:

- wymianę poszycia dachu wraz z wymianą kontrłat i łat, montaż membrany, równanie połaci dachu

- wymianę stopni, ław kominiarskich

- wymianę obróbek blacharskich, blacha tytan-cynk

- przemurowanie kominów, wykonanie czap kominowych, otynkowanie i malowanie kominów

- wymianę rynien i rur spustowych, blacha tytan-cynk

- wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji dachu

- wykonanie instalacji odgromowej

 

Wykonanie izolacji pionowej:

- Wykopy do poziomu fundamentów

- Usunięcie starej izolacji, skucie tynków wraz z wykonaniem nowych tynków

- wykonanie izolacji metodą np. KMB, materiał dwuskładnikowy

- ocieplenie ścian piwnicznych, montaż folii kubełkowej, zasypanie wykopów

 

Wykonanie izolacji poziomej:

- Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej kremami.

znych, montaż folii kubełkowej, zasypanie wykopów

 

Wykonanie izolacji poziomej:

- Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej kremami.

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Wojciech Kupczak , tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 07-01-2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy