Przetarg

Wykonanie ekspertyzy w budynku mieszkalny zgodnie z decyzją PINB oraz wytycznymi w budynku wielorodzinny przy ul. Walecznych 12 we Wrocławiu: - rozliczenie ryczałtowe
Rodzaj zamówienia Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Ekspertyza

W ekspertyzie należy wskazać w sposób jednoznaczny, jakie roboty należy wykonać w celu usunięcia nieprawidłowości przewodów kominowych oraz wentylacji nawiewno wywiewnej wskazują rozwiązania (w formie pisemnej i w razie potrzeby w formie graficznej zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanym).

Ekspertyzę techniczną i kontrolę obiektu winny sporządzić i przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia  bez ograniczeń w danej specjalności (konstrukcyjno – budowlanej w zakresie oceny stanu technicznego przewodów kominowych, instalacyjnej w zakresie oceny podłączeń do przewodów kominowych i oceny funkcjonowania wentylacji nawiewno-wywiewnej) oraz mogące sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Do protokołów z kontroli oraz ekspertyzy należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień oraz kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Sprawy organizacyjne

osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Wojciech Kupczak tel. 71/ 321-14-33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ul. Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 21-12-2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy