Przetarg

Wykonanie inwentaryzacji kominów w budynku mieszkalny zgodnie z decyzją PINB oraz wytycznymi w budynku wielorodzinny przy ul. Walecznych 12 we Wrocławiu: - rozliczenie ryczałtowe
Rodzaj zamówienia Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Inwentaryzacja

Wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) z opisem podłączeń do przewodów kominowych (z podaniem lokalizacji podłączeń na poszczególnych kondygnacjach), z oceną drożności i szczelności przewodów, prawidłowości osadzenia kratek wentylacyjnych i spełnienia wymagań dotyczących minimalnej powierzchni kratek, prawidłowości wyprowadzenia przewodów ponad dach i prawidłowości ciągu w przewodach, ocenę prawidłowości podłączeń do przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych (pod kątem obowiązujących przepisów), a także ocenę skuteczności działania wentylacji nawiewno – wywiewnej w poszczególnych lokalach mieszkalnych i użytkowych (z opisem sposobu nawiewu powietrza świeżego i spełnieniem wymogu zachowania minimalnej krotności powietrza w lokalach, zgodniej z Polską Normą) oraz w częściach wspólnych obiektu.

Inwentaryzacja

 

Sprawy organizacyjne

osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Wojciech Kupczak tel. 71/ 321-14-33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ul. Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 21-12-2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy