Przetarg

Wykonanie remontu więźby i połaci dachowej oraz gzymsu frontowego w budynku mieszkalnym przy ul. M. Reja 15 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu więźby i połaci dachowej oraz gzymsu frontowego w budynku mieszkalnym przy ul. M. Reja 15 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączony przedmiar robót.

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 28.02.2020
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.